Škola zapojená do projektů


SZeŠ Dalovice se zapojuje do projektů (rok 2017)

2017 – 1. (ukončeno; SZeŠ v roli partnera): Programy ochrany biodiversity – Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin

Cílem projektu bylo:
1. Management zdrojových ploch na botanické zahradě.
2. Doplnění sbírky botanické zahrady.
V roce 2017 byly předmětem projektu výhradně běžné druhy travních společenstev, pro jejichž přenosy není zapotřebí výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů. Dlouhodobým cílem bylo získat zkušenosti s planě rostoucími druhy rostlin.

Logo EC Meluzína - Karlovarský kraj

obrazek

SZeŠ Dalovice se zapojuje do projektů (rok 2016)

2016 – 1. (ukončeno; SZeŠ v roli partnera): Programy ochrany biodiversity – Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin

Cílem projektu bylo:
1. Vyhledání dalších zdrojů diaspor ve volné přírodě
2. Biomonitoring vegetace s typickými travinnými společenstvy.
3. Management zdrojových ploch na botanické zahradě v Dalovicích

V roce 2016 byly předmětem projektu výhradně běžné druhy travních společenstev, pro jejichž přenosy není zapotřebí výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů. Dlouhodobým cílem bylo získat zkušenosti s planě rostoucími druhy rostlin. V příštích letech bychom velmi rádi přenesli pomocí výsevů do botanické zahrady záložní rostliny některých ohrožených druhů Karlovarského kraje.

Logo EC Meluzína - Karlovarský kraj
2016 – 2. (ukončeno, SZeŠ v roli partnera): Oprava terénního zařízení pro environmentální osvětu v botanické zahradě v Dalovicích

Základním cílem projektu bylo obnovit vybavení botanické zahrady pro další témata vhodná k ekologické výchově vztažené k ochraně přírody a krajiny Karlovarského kraje. Dále bylo cílem projektu ošetřit a prodloužit životnost dříve vybudovaných zařízení pro ekologickou výchovu.

Logo EC Meluzína - Karlovarský kraj

2016 – 3. (ukončeno): Management registrovaného významného krajinného prvku v roce 2016

Ve sbírce květeny Karlovarska bylo provedeno zapěstování dalších rostlin s cílem dále doplnit sbírku o důležité druhy. Byla provedena úprava teritoria biotopu skokana zeleného Rana esculenta a užovky obojkové Natrix natrix a byl proveden bezpečnostní řez dřevin uvnitř zahrady, doplnění rašeliny pro biotopy acidofytů a doplnění substrátů na plochy sbírky květeny Karlovarska.

logo

obrazek

SZeŠ Dalovice se zapojuje do projektů (rok 2015)

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2015 – bližší informace v dokumetu (soubor PDF ke stažení)

2015 – 1. (ukončeno): Management registrovaného významného krajinného prvku v roce 2015

Ve sbírce květeny Karlovarska bylo provedeno zapěstování dalších rostlin s cílem dále doplnit sbírku o důležité druhy. Byla provedena úprava teritoria biotopu skokana zeleného Rana esculenta a užovky obojkové Natrix natrix, bezpečnostní řez dřevin uvnitř zahrady, doplnění rašeliny pro biotopy acidofytů a doplnění substrátu pro basifitní rostliny.

logo

2015 – 2. (ukončeno; SZeŠ v roli partnera): Programy ochrany biodiversity – Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin

Cílem bylo vyhledání dalších zdrojů diaspor ve volné přírodě a biomonitoring vegetace s typickými travinnými společenstvy.
V roce 2015 byly předmětem projektu výhradně běžné druhy travních společenstev, pro jejichž přenosy není zapotřebí výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů. Dlouhodobým cílem je získat zkušenosti s planě rostoucími druhy rostlin. V příštích letech bychom velmi rádi přenesli pomocí výsevů do botanické zahrady záložní rostliny některých ohrožených druhů Karlovarského kraje.

Logo EC Meluzína - Karlovarský kraj
2015 – 3. (ukončeno, SZeŠ v roli partnera): Květena pro ekologickou výchovu

Základním cílem projektu bylo doplnit vybavení botanické zahrady o další témata vhodná k ekologické výchově vztažené k ochraně přírody a krajiny Karlovarského kraje. Dále je cílem projektu ošetřit a prodloužit životnost dříve vybudovaných zařízení pro ekologickou výchovu.

Logo EC Meluzína - Karlovarský kraj

2015 – 4. (ukončeno, SZeŠ v roli partnera): Záchrana lučních sadů v pozemkovém spolku Meluzína

Jeho cílem bylo pokosení plochy cca 4000 m2; ošetření ovocných stromů zdravotním řezem (celkem 24 stromů); ošetření stromů výchovným řezem; výsadba dřevin, zhotovení opěrných konstrukcí, ochrany proti poškození zvěří a mulčování výsadeb; přeroubování semenáčů; zavedení evidence výsadby v elektronické podobě; zajištění kontrolní přeurčení odrůd u plodných stromů.

logo

2015 – 5. (ukončeno, SZeŠ v roli partnera): Péče o Dalovické tůně v pozemkovém spolku Meluzína

Jeho cílem bylo regulace náletových dřevin (s cílem zvýšit diversitu stromového patra); sečení ploch zatížených invazí třtiny křovištní a odstranění biomasy rostlin; regulace bolševníku; budování úkrytů pro drobné obratlovce; výchovný řez semenáčů dubů.

Logo EC Meluzína - Karlovarský kraj

2015 – 6. (podaná projektová žádost nebyla schválena): Vogtlandské zemědělství v praxi

Program ERASMUS+

Aktivita Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě

Cílem podaného projektu je upevnit a procvičit dosud získané poznatky a dovednosti a v rámci stáží získat nové. Pro účastníky bude také důležitá orientace v používaných technologiích, přístupech a mechanismech v oblasti zemědělské výroby a také při údržbě krajiny. Důraz bude kladen na rozvoj samostatnosti a komunikace, zlepšení adaptability a orientace v cizojazyčném prostředí. Navíc se účastníci stáže zlepší v cizím jazyce i na odborné úrovni.

Stáže se během dvou běhů zúčastní 12 žáků SZeŠ Dalovice.

Účastníci stáže se budou během stáže zapojovat do prací v běžném provozu farmy, kde získají nové praktické zkušenosti, ověří si své teoretické znalosti, rozšíří si slovní zásobu i na odborné úrovni, zvýší si sebevědomí. Nové zkušenosti a dovednosti uplatní žáci nejen při dalším studiu na SZeŠ Dalovice, ale i při uplatnění na trhu práce a v dalším profesním životě.

Projekt odborně garantuje paní Dana Svobodová.

Erasmus+obrazek

SZeŠ Dalovice zapojená do projektů (rok 2014)

2014 – 1. (ukončeno, SZeŠ v roli partnera): Programy ochrany biodiversity – Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin

Cílem projektu bylo zapěstovat typické druhy travních společenstev a biomonitoring vegetace s typickými travinnými společenstvy.

Logo EC Meluzína - Karlovarský kraj
2014 – 2. (ukončeno, SZeŠ v roli partnera): Vybavení botanické zahrady pro ekologickou výchovu

Cílem projektu bylo doplnit vybavení botanické zahrady o další témata vhodná k ekologické výchově (ochrana přírody a krajiny Karlovarského kraje), ošetřit a prodloužit životnost dříve vybudovaných zařízení pro ekologickou výchovu.

Logo EC Meluzína - Karlovarský kraj
2014 – 3. (ukončeno): Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova
Logo - MZe ČR
2014 – 4. (ukončeno): EU – peníze středním školám
logo OPVK
2014 – 5. (ukončeno): Ošetření VKP Botanická zahrada
Logo - SZeŠ Dalovice - MMKV

obrazek


SZeŠ Dalovice se zapojuje do projektů (rok 2013)

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2012–2013 – bližší informace v dokumetu (soubor PDF ke stažení)

2013 – 1. Poznáváme zemědělství ve Vogtlandu
logo Leonardo da Vinci 2012
2013 – 2. EKOKEMP 2013 Vogtland (škola v roli partnera)
logo - EKOKEMP 2012
2013 – 3. Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova (škola v roli partnera)
Logo - MZe ČR
2013 – 4. Programy ochrany biodiversity – Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin (škola v roli partnera)
Logo EC Meluzína - Karlovarský kraj
2013 – 5. EU – peníze středním školám
logo OPVK

2013 – 6. Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin (škola v roli partnera)
logo
2013 – 7. Péče o Dalovické tůně v Pozemkovém spolku Meluzína (škola v roli partnera)
logo

2013 – 8. Ošetření VKP Botanická zahrada
Logo - SZeŠ Dalovice - MMKV

obrazek

SZeŠ Dalovice se zapojuje do projektů (rok 2012)

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2011–2012 – bližší informace v dokumetu (soubor PDF ke stažení)

2012 – 1. Odborná praxe – zemědělství a ochrana přírody ve Vogtlandu
logo Leonardo da Vinci 2012
2012 – 2. Karlovarská zahrada v parku v Theresienstein
(SZeŠ v roli partnera)
logo CÍL 3
2012 – 3. UNIV 2 – kraje (Proměna škol v centra celoživotního učení). PILOTÁŽ PROJEKTU – Využívání portálu Farmáře pro evidenci farmy – obecné podmínky pro využívání
logo OPVK logo UNIV2 - kraje
2012 – 4. EKOKEMP 2012 Vogtland (SZeŠ v roli partnera)
logo - EKOKEMP 2012
2012 – 5. (podána projektová žádost – únor 2012 – škola bude realizovat v roce 2013): Poznáváme zemědělství ve Vogtlandu
logo Leonardo da Vinci 2012
2012 – 6. Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova
Logo - MZe ČR
2012 – 7. Projekt hodnocení kvality středních škol Karlovarského kraje
logo OPVK
2012 – 8. Programy ochrany biodiversity – Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin (SZeŠ v roli partnera)
Logo EC Meluzína - Karlovarský kraj
2012 – 9. Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO) – Ekologická osvětová databáze Rostliny Karlovarského kraje (SZeŠ v roli partnera)
Logo EC Meluzína - Karlovarský kraj
2012 – 10. Management registrovaného významného krajinného prvku BOTANICKÁ ZAHRADA SZeŠ Dalovice v roce 2012 a Arboristické práce ve VKP BOTANICKÁ ZAHRADA SZeŠ Dalovice
Logo - SZeŠ Dalovice - MMKV
2012 – 11. EU – peníze středním školám
logo OPVK


obrazek

SZeŠ Dalovice se zapojuje do projektů (rok 2011)

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2010 –2011 – bližší informace v dokumetu (soubor PDF ke stažení)

2011 – 1. Po stopách zemědělství a ekologie ve Vogtlandu
Logo - LEONARDO DA VINCI
2011 – 2. Cesty zámeckých pánů
logo - LEADER+
2011 – 3. UNIV 2 – kraje (Proměna škol v centra celoživotního učení)
logo OPVK logo UNIV2 - kraje
2011 – 4. Projekt hodnocení kvality středních škol Karlovarského kraje
logo OPVK
2011 – 5. Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova
Logo - MZe ČR
2011 – 6. Obnova vybavení botanické zahrady v Dalovicích pro environmentální výchovu obyvatel
Loga - Karlovarský kraj
2011 – 7. Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin – rozvoj biodiverzity
Loga - Karlovarský kraj
2011 – 8. EKOKEMP 2011 Vogtland
Logo - EU - NATURPARK
2011 – 9. Management registrovaného významného krajinného prvku v roce 2011
Logo - Magistrát Města Karlovy Vary
2011 – 10. Regionální potravina Karlovarského kraje – 2011
Logo - MZe ČR
2011 – 11. Odborná praxe – zemědělství a ochrana přírody ve Vogtlandu (2012)
Logo - LEONARDO DA VINCI
2011 – 12. Karlovarská zahrada v parku v Theresienstein
logo CÍL 3

obrazek

SZeŠ Dalovice se zapojuje do projektů (2009, 2010)

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010 – bližší informace v dokumetu (soubor PDF ke stažení)

1. Vogtland – zemědělství a ekologie trochu jinak
Logo - LEONARDO DA VINCI
2. Vogtland – zemědělství a ekologie trochu jinak
Logo - ČNF budoucnosti
3. EKOKEMP 2010 Vogtland
Logo - EU - NATURPARK
4. Regionální potravina Karlovarského kraje
Logo - MZe ČR
5. Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova
Logo - MZe ČR
6. Podpora managementu VKP botanická zahrada SZeŠ Dalovice 2010
Logo - Magistrát Města Karlovy Vary
7. Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin
Loga - Karlovarský kraj
8. Využití botanické zahrady v Dalovicích pro environmentální výchovu obyvatel
Loga - Karlovarský kraj Logo EC Meluzína
9. UNIV 2 – kraje (Proměna škol v centra celoživotního učení)
logo OPVK logo UNIV2 - kraje
10. Projekt hodnocení kvality středních škol Karlovarského kraje
Logo - Hodnocení kvality škol

tisk, přečteno 1842x